Νομικές Σημειώσεις

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η ιστοσελίδα αυτή (εφεξής «η Ιστοσελίδα») είναι ιδιοκτησία της Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil, S.A.U. ( Εφεξής “Famosa”).

Καταστατική έδρα : C/ del Franco s/n, Polígono Industrial “Las Atalayas”, 03114 Alicante.

Στοιχεία εγγραφής: Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Αλικάντε, Τόμος 3478, Φάκελος 47, Σελίδα Α-103.414

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Α-84392596

 

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα σήματα, τα εικoνίδια, η τεχνολογία, το λογισμικό σύστημα, οι σύνδεσμοι (links) και κάθε άλλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είτε οπτικοακουστικό είτε ακουστικό είτε άλλο, καθώς και τα γραφιστικά σχέδια και οι πηγαίοι κώδικες αυτών (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελούν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Famosa ή τρίτων μερών, καθιστώντας την Famosa στην τελευταία περίπτωση εξουσιοδοτημένη αδειούχο. Κανένα δικαίωμα, είτε εκμετάλλευσης είτε οποιοδήποτε άλλο, δεν αποκτάται από όσους έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή στο περιεχόμενό της (εφεξής «Χρήστης»), εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας. Τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες ή τα λογότυπα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Famosa ή τρίτων μερών. Η Famosa είναι η εξουσιοδοτημένη αδειούχος και η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν θεωρείται ότι αποδίδει δικαιώματα επάνω στα εμπορικά σήματα, στις εμπορικές επωνυμίες και/ή στα διακριτικά σημεία.

 

Κανόνες Χρήσης της Ιστοσελίδας

Η ιδιότητα του Χρήστη αποκτάται με την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε.

Ο Χρήστης αποδέχεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και με κάθε άλλους όρους, κανονισμούς ή οδηγίες, τα οποία ενδέχεται να τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωσή του. Απαγορεύεται απόλυτα και χωρίς εξαιρέσεις, η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διανομή, η διάθεση σε τρίτα πρόσωπα, η δημόσια επικοινωνία, η μετατροπή ή τροποποίηση του Περιεχoμένου, εκτός των περιπτώσεων που επιτρέπεται από τον νόμο ή υπάρχει ρητή έγκριση από την Famosa ή τον εκάστοτε κύριο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, εάν υπάρχει. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται την υποχρέωση της Famosa να εξασφαλίζει στον Χρήστη την απουσία ιών ή άλλων βλαπτικών για τον υπολογιστή στοιχείων. Ο Χρήστης, σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνος να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό και απενεργοποίηση των βλαπτικών για τον υπολογιστή προγραμμάτων. Η Famosa δεν ευθύνεται για καμία ζημία, η οποία προκλήθηκε στον υπολογιστή των Χρηστών ή τρίτων προσώπων κατά την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα.

 

Σύνδεσμοι

Εάν η Ιστοσελίδα- Πύλη (Portal) περιλαμβάνει τεχνικές συσκευές σύνδεσης, ευρετήρια ή ακόμη και εργαλεία αναζήτησης που επιτρέπουν στο Χρήστη την πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή portals (εφεξής «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»), και εφόσον οι Συνδεδεμένες αυτές Ιστοσελίδες δεν συνδέονται με σελίδες της Ιστοσελίδας της Famosa ή της ιδιοκτησίας της στο διαδίκτυο (στα οποία η «Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης» ή οι «Όροι Χρήσης» που είναι δημοσιευμένοι σε αυτές τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες της FAMOSA ρητώς ενημερώνουν για αυτήν την περίπτωση) εφαρμόζονται όσα ορίζονται παρακάτω.

Όσον αφορά τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, η Famosa δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές. Η FAMOSA δεν γνωρίζει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων και ως εκ τούτου δεν είναι υπεύθυνη για τις ζημίες που προκαλούνται από την παρανομία, ποιότητα, μη διαθεσιμότητα, σφάλμα ή αχρηστία του περιεχομένου ή / και των υπηρεσιών των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που δεν αποδίδεται άμεσα στη Famosa.
Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων προϋποθέτει την ύπαρξη συμφωνιών με τους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες αυτών ή τη σύσταση, την προώθηση ή την ταύτιση της Famosa με τις δηλώσεις, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που υπάρχουν στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης του Διαδικτύου αντιληφθεί ότι οι Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες παραπέμπουν σε σελίδες, των οποίων το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες είναι παράνομες, επιβλαβείς, εξευτελιστικές και βίαιες ή αντίκεινται στα χρηστά ήθη, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Famosa, προσδιορίζοντας:
Τα προσωπικά του δεδομένα: όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιγραφή των γεγονότων που καταδεικνύουν τον παράνομο ή απρεπή χαρακτήρα της Συνδεδεμένης Ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων, όπως λ.χ. των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να προσδιορίζονται τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου των δικαιωμάτων που παραβιάζονται όταν πρόκειται για κάποιον άλλο, πλην του καλούντος. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται ο τίτλος βάσει του οποίου πιστοποιούνται τα νόμιμα δικαιώματα του κατόχου και, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, ο εκπρόσωπος να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, όταν πρόκειται για κάποιον άλλο εκτός από τον καλούντα. Ρητή δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση είναι ακριβείς.

Η λήψη από τη Famosa μιας επικοινωνίας δυνάμει του εδαφίου αυτού, δεν συνεπάγεται την πραγματική γνώση της ως προς τις δραστηριότητες ή / και το περιεχόμενο που υποδεικνύεται από τον καλούντα/αιτούντα.

 

Εφαρμοστέοι Νόμοι

Το παρόν Νομικό Σημείωμα διέπεται ως προς έκαστο των όρων αυτού από τη νομοθεσία της Ισπανίας.