Legal Disclaimer

Legal disclaimer

Deze website is eigendom van: Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A.U. (hierna te noemen ‘Famosa’).

Adres: C/ del Franco s/n, Polígono Industrial “Las Atalayas”, 03114 Alicante.

Registratienummer: Handelsregister Alicante, Volume 3478, Hoofdstuk 47, Pagina A – 103.414

Fiscaal identificatie nummer (NIF): A-84392596

Industriële en intellectuele eigendom

De website en de inhoud daarvan, dat wil zeggen teksten, foto’s, grafische elementen, afbeeldingen, logo’s, merken, symbolen, technologie, software, links en (audio)visuele inhoud van welke soort dan ook, alsmede het grafisch ontwerp en de broncode (hierna te noemen ‘inhoud’), zijn intellectueel en industrieel eigendom van Famosa of derden, waarbij Famosa in een dergelijk geval bevoegd licentiehouder is. Personen die de website en de inhoud daarvan gebruiken kunnen aan dit gebruik geen rechten over de inhoud van de website ontlenen (deze personen worden hierna genoemd ‘gebruikers’). De merken, handelsnamen en onderscheidende logo’s behoren toe aan Famosa of derden waarvan Famosa bevoegd licentiehouder is. Bijgevolg leidt toegang tot de website niet tot de toekenning van enig recht over de eerder genoemde merken, handelsnamen en/of onderscheidende logo’s.

Gebruikshandleiding bij de website

Het surfen op deze website maakt van de persoon die dit doet een gebruiker en betekent volledige en onbeperkte instemming met elke in deze Legal Disclaimer opgenomen bepaling. Deze Legal Disclaimer kan zo nodig worden gewijzigd. De gebruiker van de website stemt in met het gebruik van de website en de inhoud daarvan in overeenstemming met de wet en deze Legal Disclaimer, alsmede met andere voorwaarden, regels of instructies die mogelijk van toepassing zijn. Dat wil zeggen, het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze website te reproduceren, kopiëren, distribueren, publiceren, wijzigen of herzien, of toegang tot de inhoud aan derden te verschaffen, uitgezonderd in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of na uitdrukkelijke toestemming van Famosa of eender welke eigenaar van de gebruiksrechten in een dergelijk geval. Toegang tot de website verplicht Famosa niet te garanderen dat deze vrij is van virussen of andere voor software schadelijke elementen. De gebruiker dient in ieder geval te beschikken over adequate middelen om schadelijke IT-programma’s op te sporen en onschadelijk te maken. Famosa is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt in de hardware van de gebruiker of derden tijdens het gebruik van deze website.

Links

Indien de website technische links, aanwijzingen of zelfs zoekfaciliteiten bevat die de gebruiker in staat stellen andere pagina’s en websites op het internet (hierna te noemen ‘links’) te vinden die geen deel uitmaken van de websites die eigendom zijn van Famosa (hetgeen uitdrukkelijk zal worden vermeld in de bijbehorende ‘juridische mededeling’ of ‘gebruiksaanwijzing’ van de links die eigendom zijn van Famosa), is het volgende protocol vastgesteld. Met betrekking tot de links is Famosa niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die via deze links worden aangeboden. Famosa kent de inhoud en diensten van deze links niet en kan dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de onwettige aard, kwaliteit, achterhaalde informatie, het niet beschikbaar zijn, fouten of onbruikbaarheid van inhoud en/of diensten van de links, noch voor enige andere schade die niet direct aan Famosa kan worden toegeschreven. De aanwezigheid van links op deze website betekent niet dat er een overeenkomst is gesloten met degenen die verantwoordelijk zijn voor of eigenaar van de websites waarnaar de links verwijzen. Evenmin veronderstelt het de aanbeveling, promotie of vereenzelviging door Famosa van of met de inhoud van de links en datgene dat door de links wordt uitgedragen of verschaft. Als de gebruiker of andere persoon die op het internet surft heeft ontdekt dat de weblinks leiden naar pagina’s die onwettig of schadelijk zijn of illegale, gevaarlijke, vernederende, gewelddadige of moreel verwerpelijke webpagina’s aanbieden, dient hij of zij Famosa daarvan op de hoogte te stellen met vermelding van de volgende informatie: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die het incident meldt; Een beschrijving van de feiten die de onwettige of ondeugdelijke aard van de weblink aantonen; In het geval bepaalde rechten zijn geschonden zoals de rechten betreffende het intellectuele en industriële eigendom dient het rapport de contactgegevens van de rechthebbende te bevatten indien dit niet de persoon is die het incident meldt. Voorts moet de titelhouder kunnen aantonen rechtmatig eigenaar van de rechten te zijn en, indien de omstandigheden dit vereisen, de vertegenwoordiging van de rechthebbende aantonen indien deze persoon niet de persoon is die het incident meldt. Verklaar dat de informatie in dit rapport correct is. Het feit dat Famosa een rapport ontvangt van dien aard zoals beschreven in deze clausule betekent niet dat het bedrijf op de hoogte was van de activiteiten en/of inhoud die door de persoon die het rapport indient worden aangegeven.

Wetgeving

Deze disclaimer is gereguleerd onder Spaanse wetgeving.